VEDTÆGTER

§ 1 - Formål
Kunstforeningen for Ringkøbing og omegn har til formål:

  • At skabe et ståsted for kunstinteresserede i Ringkøbing og omegn.
  • At foretage bestræbelser på at formidle kunstværker og stimulere og
    udbygge interessen for kunst ved skiftende offentlige udstillinger.
  • At skabe, udbygge og støtte interessen for kunstneriske aktiviteter
    ved diskussioner, foredragsvirksomhed og andre arrangementer.


§ 2 - Medlemskab
Enhver kan blive medlem af foreningen.
Hvert medlem har én stemme på generalforsamlingen.


§ 3 - Kontingent
Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling og gælder for
et år, nemlig fra 1. januar til 31. december.
Opkrævningen kan ske kvartalsvis, halvårsvis eller helårsvis og forud for
perioden.
For lærlinge og unge under uddannelse i øvrigt fastsættes kontingentet til
et mindre beløb end til voksne. 

(Kontingentet er for 2012 200 kr. for enkeltpersoner og 300 kr. for foreninger og virksomheder.)


§4 - Generalforsamling
Generalforsamlinger indkaldes med 8 dages varsel ved annoncering i dagbladene.
Den ordinære generalforsamling skal afholdes inden udgangen af februar måned.

Følgende dagsorden skal iagttages:

1. valg af dirigent
2. beretning om foreningens virksomhed
3. regnskabsaflæggelse for det forløbne år
4. valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor
5. forslag fra bestyrelsen
6. forslag fra medlemmer
7. fastsættelse af kontingenter
8. evt.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 3 bestyrelses-medlemmer ønsker det, eller når mindst halvdelen af medlemmerne fremsætter skriftligt krav derom.
Et sådant krav skal indeholde udkast til dagsorden.


§ 5 - Bestyrelsen
Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen skiftevis med 2 og 3 hvert andet år.
Endvidere vælges af generalforsamlingen 2 suppleanter, der indtræder i bestyrelsen ved varigt forfald.
Fratrædende bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer.
Den ordinære generalforsamling vælger for 1 år ad gangen 2 revisorer, der inden den ordinære generalforsamling reviderer foreningens regnskab.


§ 6 - Arbejdsudvalg
Blandt foreningens medlemmer vælger bestyrelsen et arbejdsudvalg, indtil 10-12 medlemmer.


§ 7 - Samlingens opbevarelse og formidling
Foreningens samling af kunst og kunsthåndværk skal opbevares på forsvarlig og betryggende vis og kan under forudsætning af sådan opbevaring udlånes til virksomheder eller private i et forud aftalt tidsrum, ligesom værker kan udloddes til medlemmerne til eje.


§ 8 - Opløsning
Forslag om Kunstforeningens opløsning kan kun behandles på en ordinær generalforsamling og skal i så fald bekendtgøres for medlemmerne som et særligt punkt på dagsordenen.
Hvis mindst halvdelen af de mødte stemmeberettigede medlemmer ønsker foreningen opløst, skal bestyrelsen inden 14 dage forelægge samtlige
medlemmer spørgsmålet skriftligt og anmode om svar.
Såfremt mindst 2/3 af medlemmerne bekræfter ønsket om opløsning, er denne dermed vedtaget.
Ved opløsningen overgår foreningens samling til Ringkøing-Skjern kommune til udsmykning af offentlige institutioner eller på anden måde, som byrådet bestemmer.


§ 9 - Vedtægtsændringer
Nærværende vedtægter kan ændres af generalforsamlingen, såfremt forslag om vedtægtsændringen er optaget på dagsordenen.
Såfremt halvdelen af samtlige medlemmer er mødt, og 2/3 af de mødte stemmer for den foreslåede vedtægtsændring, er denne vedtaget endeligt.
Såfremt mindre end halvdelen af foreningens er mødt, men 2/3 af de fremmødte stemmer for vedtægtsændringen, skal der, inden 14 dage,
indkaldes til ny generalforsamling, på hvilken vedtægtsændringen kan
vedtages med 2/3’s majoritet, uden hensyn til hvor mange, der møder.