Referat fra ordinær generalforsamling i Kunstforeningen for Ringkøbing og Omegn

Mandag den 29. februar 2016 klokken 19.00 på ”Dommerkontoret”, Kongevejen 10, Ringkøbing 

Pkt. 1: Valg af dirigent
Søren Holm blev valgt til dirigent, og han kunne fastslå, at indkaldelsen til generalforsamlingen var lovlig varslet, og at formalia var i orden.

Pkt. 2: Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år v/formand Carsten Skov 
Formandens beretning ses i bilag 1. Efter fremlæggelse kunne dirigenten konstatere, at beretningen blev godkendt af de fremmødte.

Pkt. 3: Fremlæggelse af foreningens regnskab i det forløbne år v/kasserer Aase Løvbjerg 

Der var ingen bemærkninger til fremlæggelsen, hvorefter regnskabet blev vedtaget.

Pkt. 4: Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
De fem bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på to år, skiftevis to og tre. I lige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer, følgende bestyrelsesmedlemmer var på  valg: 

 • - Marie Louise Lindsay (ønskede ikke genvalg) 
 • - Carsten Leidesdorff Skov: modtog genvalg og blev genvalgt.
 • - derudover skulle der vælges en yderligere ét bestyrelsesmedlem for en periode på ét år, 
 •   idet Gunver Hald ønskede at udtræde af bestyrelsen før tid. 

 
De to suppleanter vælges for en periode på ét år og indgår aktivt i bestyrelsens arbejde. Følgende var på valg: 

 • - Aase Løvbjerg: modtog genvalg og blev valgt
 • - Jens Olufsen: modtog genvalg og blev valgt.

Derudover blev Annette Hansen og Ole Thybovalgt på generalforsamlingen til bestyrelsen.

Pkt. 5: Valg af 2 revisorer for en periode på ét år.

 • - Kirsten Holck Pape: modtog genvalg og blev valgt
 • - Tonny Faurbye: modtog genvalg og blev valgt

Pkt. 6: Forslag fra bestyrelsen 
Bestyrelsen havde ingen forslag.

Pkt. 7: Indkomne forslag fra medlemmerne.
Der var ingen forslag fra medlemmerne.

Pkt. 8: Fastsættelse af kontingenter
Kontingenterne er uændrede.

Pkt. 9: Eventuelt 
Der var ikke noget under eventuelt.

Efter generalforsamlingen blev der lod om årets indkøbte kunstværker m. m.

 Se bilag 2 med oversigt over værker og hvem, de blev udloddet til.

Udtrækning af gevinster til medlemmer, der ikke var til stede:

 • Andrew Haines
 • Anne Trine Lund
 • Bent Anthonisen
 • Gunnar Thorup
 • Jan Torstenson
 • Jette Hagelskjær
 • Karen Margrethe Bertelsen
 • Lone Fauerholdt Knudsen
 • Søren Damgaard Jensen
 • Arkitektfirmaet Bay Arch.

Disse medlemmer modtager en bog om Paul Cederdorff samt seneste eksemplar af "Kunstavisen"

Lagt frem til fri afhentning: 

 • Cirka 40 bøger om Paul Cederdorff. 
 • Cirka 50 eksemplarer af seneste nummer af "Kunstavisen". 
 • Diverse kunstblade og –aviser som bestyrelsen har modtaget og læst i løbet af året. 

Referat fra Generalforsamlingen torsdag, den 26.02.2015 kl. 19.00

Fjordparken Aktivitetscenter, Holmelunden 10, Ringkøbing

 

Formand Carsten Skov (CS) bød velkommen og gennemgik derefter aftenens program:

 • Velkomst
 • Generalforsamling
 • Orientering om aktiviteterne i 2015
 • Lodtrækning om de indkøbte kunstværker
 • Afslutning.

Samtidig kunne CS meddele, at der var i alt 44 medlemmer til stede. Derefter foreslog formanden på bestyrelsens vegne Torkild Sloth Pedersen (TSP) som dirigent, da Niels Andersen var blevet syg.

 

Pkt. 1:    Valg af dirigent

                 TSP blev derefter valgt som dirigent.

TSP takkede for valget og kunne fastslå, at indkaldelsen til generalforsamlingen var lovlig varslet, og at formalia var i orden.

 

Pkt. 2:    Beretning v. formand Carsten Skov (CS): Se bilag 1.

                 TSP kunne herefter konstatere, at beretningen var godkendt af de fremmødte.

 

Pkt. 3:    Regnskabsaflæggelse for 2014 v. formand Carsten Skov, da kasserer Erik M. Nielsen var blevet syg:

                 Til gennemgangen redegjorde CS for indtægter og udgifter. Se bilag 2.

                 Der var ikke flere bemærkninger til fremlæggelsen, hvorefter regnskabet blev vedtaget.

                 Der var spørgsmål til forsikringer. CS oplyste, at kommunen har en forsikring, som dækker udstillinger i Rådhushallen, men kunstforeningen har ingen transportforsikring. Derfor fremgår der ingen udgift til forsikringer.

CS tilføjede endvidere, at kunstforeningen også har en indsamlingskonto, hvorpå der står i alt 29.788,46 kr.

 

Pkt. 4:    Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer:

            - Erik Madsen Nielsen modtog ikke genvalg

- Britt Harpøth modtog ikke genvalg.

- Annemarie Haue modtog ikke genvalg

Bestyrelsen foreslog derfor:

- Gunver Hald, som modtog valg

- Marianne Dalgaard, som modtog valg

- Sanne Paludan, som modtog valg

- Marie Louise Lindsay modtog genvalg

Suppleanter:

- CS foreslog Aase Løvbjerg, som modtog valg

- Jens Olufsen modtog genvalg

                 Revisorer

- Kirsten Holck Pape modtog genvalg

- Tonny Faurbye blev foreslået og modtog valg.

 

Pkt. 5:    Forslag fra Bestyrelsen: CS meddelte, at bestyrelsen ikke havde nogen                  forslag.

                

Pkt. 6:    Forslag fra Medlemmerne: CS meddelte, at der ikke var modtaget forslag fra foreningens medlemmer.

                

Pkt. 7:    Fastsættelse af kontingent for 2015: Det blev besluttet, at kontingent fortsætter uændret, hvilket er 200 kr. for enkeltpersoner og 300 kr. for foreninger og virksomheder.

 

Pkt. 8     Eventuelt:

Det blev foreslået, at der skulle en bedre markedsføring til overfor virksomheder, da der er for få medlemmer.

Der blev spurgt til, hvilke gevinster det er, som der henvises til i indkaldelsen. Der blev svaret, at det er gevinster som på forhånd er blevet taget fra af hensyn til de medlemmer, som ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen.

 

TSP erklærede derefter generalforsamlingen for slut.

 

Formanden takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen og overrakte ham en buket blomster.

 

Derefter takkede formanden de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres store arbejde i bestyrelsen og overrakte også dem en buket blomster.

 

CS orientrede om årsprogrammet i Kunstforeningen jf. postkortet for 2015 og oplyste, at kunstner Vivi Lindemann kommer til Videbæk den 21. marts kl. 14. Invitation sendes ud via mail. Formanden opfordrede derfor til, at medlemmerne oplyste deres mailadresse, således at materiale fra Kunstforeningen fremadrettet kan sendes via e-mail.

 

Lodtrækning af kunstværker ved bestyrelsesmedlem Gunver Hald, som præsenterede de forskellige værker samt kunstnere.

 

Solveig Viuff var lykkens gudinde og følgende numre blev udtrukket:

 

Kunstner                                      Valg af kunstværk og navn på vinder

1: Bodil Kaalund                              Maleri: Hans Erik Schmidt, billet nr. 4

2: Finn Ulf Grabowski                    Maleri: Inge Marie Vestergaard, billet nr. 45

3: Susanne Thea                           Plakat, Kirsten Holck Pape, billet nr. 36

4: Anne Juul Christophersen         Litografi:  Leif Ingversen, billet nr. 29

5: Anne Juul Christophersen         Litografi: Jens Olufsen, billet nr. 16

6: André Lundquist                        Litografi: Knud Jessen, billet nr. 34

7: Finn Ulf Grabowski – 10 stk. kunstbøger:

Aase Løvbjerg, billet nr. 26

Cleo Skov, billet nr. 15

                                                    Annette Siersbæk, billet nr. 44

                                                    Vita Bæk, billet nr. 42

                                                    Frede Lauritsen, billet nr. 39

                                                    Solveig Viuf billet nr. 18

                                                    Edith Pedersen billet nr. 7

                                                    Anne Lise Lund, billet nr. 32

                                                    Marie Louise Lindsay, billet nr. 23

                                                    Kirsten Rasmussen, billet nr. 17

  

Kunstforeningen var derefter vært ved boller med pålæg, øl og vand samt kaffe og kage.

 

Efter generalforsamlingen konstituerede​ den nye bestyrelse sig således:

 

Formand: Carsten Skov 

Kasserer: Aase Løvbjerg

Sekretær: Sanne Paludan

Best. medlem: Marianne Dalgaard

Best. medlem: Gunver Hald

Best. medlem: Marie Louise Lindsay

Suppleant: Jens Olufsen

 

Referat fra Generalforsamlingen torsdag, den 27.02.2014 kl. 19.00
Ringkøbing Gymnasium, Lærerværelset

Formand Aase Løvbjerg (AL) bød velkommen og takkede for det store fremmøde, som viser at der er liv i kunstforeningen. AL tilføjede, at om 2 år kan kunstforeningen fejre 50 års jubilæum, så det var positivt at se så mange. Derefter foreslog formanden på bestyrelsens vegne Niels Andersen (NA) som dirigent.

Pkt. 1: Valg af dirigent
NA blev derefter valgt som dirigent. NA takkede for valget og kunne fastslå, at indkaldelsen til generalforsamlingen var lovlig varslet.

Pkt. 2: Beretning v. formand Aase Løvbjerg (AL): Se bilag 1.

NA kunne herefter konstatere, at beretningen var godkendt af de fremmødte.

Pkt. 3: Regnskabsaflæggelse for 2013 v. kasserer Erik M. Nielsen (EN):

Til gennemgangen redegjorde EN for indtægter og udgifter. Se bilag 2.

En mødedeltager foreslog, at udsendelse af tryksager kunne ske via e-mail, hvortil EN svarede, at det bliver gjort allerede. Der blev endvidere spurgt, om vi køber kunstværker hver gang, vi udstiller. EN svarede, at det er forskelligt afhængigt af udstilleren samt hvad der er aftalt i kontrakten. Endelig blev der spurgt om, hvorfor regnskabet ikke viser noget udstillingssalg og vedkommende mente, at det måske kunne give lidt på indtægtssiden, hvis det var tilfældet. Hertil svarede EN, at det ville bestyrelsen naturligvis gerne opfordre til. Der blev spurgt, om vandalisme på kunstværker er dækket af kommunes forsikring ved udstillinger i rådhushallen, hvilket blev bekræftet af EN.
Der var ikke flere bemærkninger til fremlæggelsen, hvorefter regnskabet blev vedtaget.

Pkt. 4: Orientering vedr. indsamlingskontoen:
AL redegjorde for ndsamlingskontoen, som blev godkendt af forsamlingen. Se bilag 3.
AL fortalte endvidere, at da kunstforeningen havde 40 års jubilæum blev der bl.a. søgt fonde til indkøb af kunst, og det lykkedes at samle i alt 500.000 kr. ind, så skulpturen Survival of the fattest (i daglig tale også kaldet ”Den fede dame”) kunne købes. Den blev derefter opstillet på Havnepladsen i Ringkøbing i 2007.

Pkt. 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer:

 - Aase Løvbjerg modtog ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslog derefter Carsten Skov.
- Carsten Skov blev enstemmigt valgt og fortalte herefter lidt om sig selv og om baggrunden for, at han gerne vil stille op til formandsposten. En af Carstens prioriteringer er bl.a., at Kunstforeningen skal være mere synlig med fokus på en bedre markedsføring. Carsten sagde endvidere, at han glædede sig til bestyrelsesarbejdet og samarbejdet med den øvrige bestyrelse.

- Marie Louise Lindsay modtag genvalg

Suppleanterne:

- Gunver Hald modtag genvalg
- Jens Olufsen modtog genvalg

Revisorerne

- Kirsten Holck Pape modtog genvalg
- Carsten Skov modtog ikke genvalg.
Aase Løvbjerg blev forslået som revisorsuppleant og enstemmigt valgt.

Pkt. 6: Forslag fra Bestyrelsen:
AL meddelte, at bestyrelsen ikke havde nogen forslag.

Pkt. 7: Forslag fra Medlemmerne:
AL meddelte, at der ikke var modtaget forslag fra foreningens medlemmer.

Pkt. 8: Fastsættelse af kontingent for 2014 v. EN:
Budgettet blev gennemgået og ud fra det foreslog bestyrelsen, at kontingent fortsætter uændret, hvilket er 200 kr. for enkeltpersoner og 300 kr. for foreninger og virksomheder. EN’s forslag blev derefter vedtaget.
Det blev foreslået, at Landbobanken måske ville være sponsor og EN meddelte, at han er i dialog med banken.

Pkt. 9 Eventuelt:

Kirsten Holck kommenterede det positive samarbejde med Jens Galschiøt og henviste til de mange skulpturer, der har været opsat rundt om i Ringkøbings bybillede i 2013.
Endelig blev Facebook også foreslået som en mulighed for at hverve flere medlemmer.

NA erklærede derpå Generalforsamlingen for slut.

Formanden takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen og overrakte ham en flaske vin.

Derefter takkede EN formanden AL for hendes store arbejde i bestyrelsen og overrakte den afgående formand en buket blomster.
Lodtrækning af kunstværker ved bestyrelsesmedlem AL.

Følgende blev udtrukket:

Kunstner Valg af kunstværk og navn på vinder

1: Kim Holm Cylinder: Inge Marie Vestergaard, billet nr. 32
2: André Lundquist Maleri nr. 17: Anni Luxhøj, billet nr. 37
3: Anne Juul Christophersen Tegning nr. 29: Inger Rasmussen, billet nr. 5
4: Hans Tyrrestrup Maleri: Else Laursen, billet nr. 8
5: Ann Sloth Billedvævning: Hanne Lauritsen, billet nr. 30
6: Susanne Thea Tryk: Hans Erik Schmidt, billet nr. 11
7: Alf Pedersen Maleri Americana: Sanne Paludan, billet nr. 24
8: Alf Pedersen Maleri Art Revolt: Niels Andersen, billet nr. 10

Lodtrækningen af 2 kunstværker/bøger blandt ikke fremmødte:
1: Anne Juul Christophersen Radering: Karin Kjærsgaard
2: Susanne Thea Kunstbog: Arkitektfirmaet Bødtker

Efter generalforsamlingen var Kunstforeningen vært ved boller med pålæg, vin, øl,vand samt kaffe og kage.

Referent den 3. marts 2014: Annemarie Haue

__________________________________________________________

Referat fra Generalforsamlingen torsdag, den 21.02.2013 kl. 19
Ringkøbing Gymnasium, lærerværelset

Formand Aase Løvbjerg (AL) bød velkommen og takkede for det store fremmøde. Derefter foreslog formanden på bestyrelsens vegne Per Elbæk (PE) som dirigent.

Pkt. 1: Valg af dirigent
PE blev derefter valgt som dirigent.
PE takkede for valget og kunne fastslå, at indkaldelsen til Generalforsamlingen var lovlig varslet.

Pkt. 2: Beretning v. formand Aase Løvbjerg (AL): Se bilag 1.
PE kunne herefter konstatere, at beretningen var godkendt af de fremmødte.

Pkt. 3: Regnskabsaflæggelse for 2012 v. kasserer Erik M. Nielsen (EN):
Til gennemgangen redegjorde EN for indtægter og udgifter.

Der var ingen bemærkninger til fremlæggelsen, hvorefter regnskabet blev vedtaget.

Pkt. 4: Orientering vedr. indsamlingskontoen: AL redegjorde for Indsamlingskontoen og fortalte samtidig, at vi har fået en ny vinleverandør.
Dette blev godkendt af forsamlingen.


Pkt. 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg er bestyrelsesmedlemmerne:
Annemarie Haue modtager genvalg
Britt Harpøth modtager genvalg
Erik M. Nielsen modtager genvalg
På valg er suppleanterne:
Gunver Hald modtager genvalg
Jens Olufsen modtager genvalg
På valg er revisorerne
Kirsten Holck Pape modtager genvalg
Carsten Skov modtager genvalg


Pkt. 6: Forslag fra Bestyrelsen: Ingen forslag

Pkt. 7: Forslag fra Medlemmerne: AL meddelte, at der ikke var modtaget forslag fra foreningens medlemmer

Pkt. 8: Fastsættelse af kontingent for 2013 v. EN: Budgettet blev gennemgået og ud fra det foreslog bestyrelsen, at kontingent fortsætter uændret, hvilket er 200 kr. for enkeltpersoner og 300 kr. for foreninger og virksomheder. EN’s forslag blev derefter vedtaget.
EN gjorde opmærksom på, at foreningen meget gerne vil have flere medlemmer. En af de fremmødte opfordrede til eventuelt at spørge virksomheder og butikker. Det blev endvidere foreslået, at kontingentopkrævning sendes ud via mail for at spare penge.

Pkt. 9 Evt.: En af de fremmødte spurgte om, hvornår Kunstforeningen kan fejre 50 års jubilæum, hvortil der blev svaret, at det er i 2016.

PE erklærede derpå Generalforsamlingen for slut.

Formanden takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen og overrakte ham en flaske vin. Formanden sagde endvidere, at der vil blive givet en vingave til Helene Højmark, fordi hun er så venlig at udstille kunstværkerne i sit vindue i fodplejeklinikken i Østergade.


Lodtrækning af kunstværker ved bestyrelsesmedlem Marie Louise Lindsay

Følgende blev udtrukket:

1. Cleo Skov valgte billede af Tove Møller: Maleri med landskab
2. John D. Pedersen valgte blomsterbillede af Birgit Gregersen
3. Lene Pedersen valgte billede af Solveig Kjær: ”Hva’ nu lille ko!”
4. Annette Hansen valgte lille billede af Birgit Gregersen
5) Lillian Jørgensen valgte maleri af Ole Ahlberg
6) Annemarie Haue valgte kunstbog af Hans Tyrrestrup: Nocturnes Compositions
7) Sanne Paludan valgte kunstbogen: Øjenkontakt
8) Guri Koefoed valgte kunstbog af Kent Sørensen
9) Kirsten Rasmussen valgte kunstkatalog: 4th International Betonac Prize 1996

Lodtrækningen af 1 kunstværk og 1 bog blandt ikke fremmødte:

1: Hans Tyrrestrup: Bog
2: Solveig Kjær: Maleri Lisboa 1

Efter generalforsamlingen var Kunstforeningen vært ved boller med pålæg, vin, øl, vand samt kaffe og kage.


Referent den 28. februar 2013: Annemarie Haue


REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2012

Referat fra Generalforsamlingen lørdag den 25.02.2012 kl. 13 i Vestjysk Bank.

Formand Aase Løvbjerg (AL) bød velkommen og takkede for det store fremmøde. Derefter foreslog formanden på bestyrelsens vegne lektor Niels Andersen (NA) som dirigent.

Pkt. 1: Valg af dirigent
NA blev derefter valgt som dirigent.
NA takkede for valget og kunne fastslå, at indkaldelsen til Generalforsamlingen var lovlig varslet.

Pkt. 2: Beretning v. formand Aase Løvbjerg (AL): Se bilag 1.
NA kunne herefter konstatere, at beretningen var godkendt af de fremmødte.

Pkt. 3: Regnskabsaflæggelse for 2011 v. kasserer Erik M. Nielsen (EN):
Til gennemgangen redegjorde EN for indtægter og udgifter. Som ønsket sidste år er salg af kunstværker fra udstillingerne nu specificeret ud for sig selv med i alt 9.000 kr. Der var stemning for, at kontingentet fremadrettet bliver opkrævet pr. mail til medlemmerne. Der er overført 5.000 kr. til jubilæumsfonden, da foreningen har 50 års jubilæum i 2016.
Knud Jessen spurgte, hvorfor foreningen ikke er tilmeldt PBS. Peter Haue gjorde opmærksom på, at det koster ca. 4,50 kr. pr. opkrævning. Det blev besluttet, at EN undersøger nærmere, om det kan betale sig.
Der var ingen bemærkninger til fremlæggelsen, hvorefter regnskabet blev vedtaget.

Pkt. 4: Orientering vedr. indsamlingskontoen: EN redegjorde for Indsamlingskontoen.
Dette blev godkendt af forsamlingen.
Knud Hammer Sørensen opfordrede til, at der bliver lavet et særskilt regnskab for det. Det tog bestyrelsen til efterretning.
EN gjorde opmærksom på, at indsamlingskontoen fremover vil blive en del af regnskabet, evt. med kontoudtoget som et separat bilag. AL oplyste, at der på sidste års generalforsamling blev fremlagt et kontoudskrift, og at der ingen væsentlige ændringer er siden sidst.

Pkt. 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg er bestyrelsesmedlemmerne:
Da Carsten Skov ikke ønskede genvalg, foreslog bestyrelsen Marie Louise Lindsay, som efterfølgende blev valgt.
Aase Løvbjerg blev genvalgt.
På valg var suppleanterne Gunver Hald og Jens Olufsen, som begge blev genvalgt.
På valg til revisorer var Per Axel Petersen og Kirsten Rasmussen, som ikke modtog genvalg.
Bestyrelsen foreslog Carsten Skov og Kirsten Holck Pape, som derefter blev valgt.

Pkt. 6: Forslag fra Bestyrelsen: Ingen forslag
Kunstforeningen for Ringkøbing og Omegn

Pkt. 7: Forslag fra Medlemmerne: AL meddelte, at der ikke var modtaget forslag fra foreningens medlemmer

Pkt. 8: Fastsættelse af kontingent for 2012 v. EN: Bestyrelsen foreslog, at kontingent fortsætter uændret, hvilket er 200 kr. for enkeltpersoner og 300 kr. for foreninger og virksomheder.

Pkt. 9 Evt.: Der blev spurgt, om foreningen eventuelt var interesseret i at støtte ”Balancedamen”. AL svarede hertil, at det er Kunstudvalgets projekt, så derfor er Kunstforeningen ikke involveret.
Vedrørende opkrævning af kontingent, forslog EN, at hvert enkelt medlem sender en e-mail til EN, således at han efterfølgende har medlemmernes e-mailadresser til opkrævning af kontingent. Adressen er: erikm@nielsen.mail.dk

NA erklærede derpå Generalforsamlingen for slut.

Formanden takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen og overrakte ham en vingave. Der blev derefter givet vingaver til forhenværende bestyrelses-medlem Carsten Skov, forhenværende revisor Kirsten Rasmussen samt Trine Madsen i Vestjysk Bank og Inge Strøm.

Lodtrækning af kunstværker ved Grethe Mølskov.

Følgende blev udtrukket:

Aase Løvbjerg, som lod sit lod gå videre i lodtrækningen

Hanne Jessen valgte kunstbog af Tom Jørgensen ”101 kunstnere”

Niels Jakob Hindhede valgte litografi af Hans Morten

Kirsten Rasmussen valgte billede af Helle Bang

Yrsa Højmark valgte billede af Charlotte Bonde

Hans Erik Schmidt valgte bogen ”Fornemmelse for Farve” Helle Bang

Jens Olufsen, som lod sit lod gå videre i lodtrækningen

Anette Hansen valgte billede af Charlotte Bonde

Leif Knudsen valgte billede af Charlotte Bonde

Else Laursen valgte billede af Jane Lytthans

Kirsten Bojsen valgte kunstbogen ”Krøjer på lærred”

Hanne Hagde valgte billede af Charlotte Bonde

Lodtrækningen af 1 kunstværk og 2 bøger blandt ikke fremmødte:

1: Billede af Charlotte Bonde

2: Bogen ”Krøjer på papir”

3: Bogen ”Galleriet”

Efter generalforsamlingen var Vestjysk Bank vært ved frikadeller og kartoffelsalat.

Referent den 27. februar 2012: Annemarie Haue

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2011


Referat fra Generalforsamlingen lørdag den 26.02.11 kl. 13 i Vestjysk Banks mødelokale i Ringkøbing.

Formand Aase Løvbjerg (AL) bød velkommen og gjorde opmærksom på, at om 5 år kunne Kunstforeningen fejre sin 50 års jubilæum.
Forslag til dirigent: Lektor Niels Andersen (NA) - blev valgt.

Pkt. 1: NA takkede for valget og kunne fastslå, at indkaldelsen til Generalforsamlingen var lovlig varslet.

Pkt. 2: Beretning v. AL: Se bilag 1.
NA kunne herefter konstatere, at beretningen var godkendt af de fremmødte.

Pkt. 3: Regnskabsaflæggelse for 2010 v. kasserer Erik M. Nielsen (EN): Se bilag 2
Til gennemgangen kunne EN berette, at Kunstforeningen havde fået nyt trykkeri hos Carsten Meller, Hee Offset, hvorpå Sanne Paludan blev takket for hidtil flot udført layout af Kunstforeningens udgivelser. Revisorerne har desuden bedt om et mere detaljeret regnskab til næste år.
Ingen bemærkninger til fremlæggelsen, hvorefter regnskabet blev vedtaget.

Pkt. 4: Orientering vedr. indsamlingskontoen v. AL: Formanden læste en beretning vedr. Indsamlingskontoen: se bilag 3
Samt fremlagde regnskabet med dets kontobevægelser: Se bilag 4
Dette blev godkendt af forsamlingen.

Pkt. 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Bestyrelsesmedlemmer på valg: Britt Harpøth, Erik M. Nielsen og Gunver Hald.
Suppleanter på valg: Annemarie Haue, Jens Olufsen.
Annemarie Haue kom ind i bestyrelsen og Gunver Hald valgt som suppleant.
Revisorerne Per Axel Petersen og Kirsten Rasmussen.
NA kunne meddele, at der ikke var andre kandidater, hvorved alle fik genvalg.

Pkt. 6: Forslag fra Bestyrelsen: Ingen.

Pkt. 7: Forslag fra Medlemmerne: Ingen indsendt.
Lillian Andersen: Foreslår en kunsttur til Holstebro Kunstmuseum for medlem-
merne.
Else Laursen: Opfordre bestyrelsen til snarest at tage planlægningen af foreningens 50
års jubilæum på programmet.
Helen. Vesterhavshallen vil være velegnet til jubilæet.
Grethe Mølskov: Samarbejd med Videbæk til jubilæet. Evt. kan jubilæumsudstillingen eksporteres hertil. Udstil evt. i Håndværkerforeningens lokaler.
Lene Petersen: Biografen vil stille sine lokaler til rådighed.

Pkt. 8: Fastsættelse af kontingent for 2011 v. EN: Ingen ændringer. Skal måske ændres, så
der kan laves midler til jubilæet.
Pkt. 9 Evt.: Intet

NA erklærede derpå Generalforsamlingen for slut.
NA fik overrakt 2 fl. vin med kunstetikette. Trine Madsen VestjyskBank fik 2 fl. vin og Inge Strøm 1 fl. vin.


Lodtrækning af 11 kunstværker ved Grethe Mølskov.

1: Poul Hagedorn valgte Kirsten Rudiengaard.
2: Jørgen B. Laursen valgte Svend Lodberg
3: Krista Jørgensen valgte plakat af Naivisterne.
4: Carsten Skov valgte lille maleri af Naivisterne.
5: Tandlægerne Steen valgte keramik fra Eva Hermann.
6: Inge Marie Vestergaard valgte Naivisterne.
7: John Douglas Petersen valgte Jens Gregersen.
8: Grethe Mølskov valgte Hans Morten.
9: Karen Julie valgte bogen The Art Book
10: Leif Ingversen valgte Plakat af Birgitte Gyrd.
11. Aksel Bech valgte bog af Naivisterne.


Efter Generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig:
Formand Aase Løvbjerg
Næstformand Carsten Skov
Kasserer Erik Nielsen
Sekretær Annemarie Haue
Medlem Britt Harpøth
Suppleant Jens Olufsen
Suppleant Gunver Hald

Næste bestyrelsesmøde hos Jens Olufsen den 14. marts kl. 19.30

Efter generalforsamlingen var Vestjysk Bank vært ved frikadeller og kartoffelsalat.

Referent den 1. marts 2011: Gunver Hald